Betingelser.


BMERK AS beholder eiendomsretten til utført arbeid til full betaling er mottatt fra kunde. BMERK AS kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. BMERK sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til fakturert beløp for arbeid utført av BMERK sine ansatte.

Krav om reklamasjon eller erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold og senest innen en måned etter leveranse.

Noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt!